Regulamin

 

Postanowienia ogólne

 

1.    Sklep internetowy działający pod adresem www.ronox.pl (dalej „Sklep Internetowy”), prowadzony jest przez Spółkę Ronox s.c. (dalej „Sprzedający”) z siedzibą w 55-040 Kobierzyce, ul. Wrocławska 39 C Domasław, NIP: 899-23-17-677, Tel. 71.781.56.30, adres e-mail: info@ronox.pl.

 

2.    Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż produktów, znajdujących się w ofercie Spółki za pośrednictwem sieci Internet.

 

 

Oferta 

1.    Ceny podane w sklepie internetowym są cenami netto (nie zawierają podatku VAT). W momencie składania zamówienia do cen doliczany jest podatek VAT w wysokości 23%.

 

 

 

2.    Zastrzegamy sobie prawo do: zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie sklepu internetowego, modyfikacji lub wycofania poszczególnych produktów z oferty sklepu internetowego oraz wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu Internetowego.

 

 

 

  

 

Warunki składania zamówień  

 

1.    Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem sieci Internet. W celu złożenia zamówienia należy prawidłowo wypełnić formularz zamówienia.

 

 

 

2.    Zasady rejestracji i sposób zamawiania w Sklepie Internetowym opisane są w instrukcji „Jak zamawiać”.

 

 

 

3.    Złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym ronox.pl oznacza, że Kupujący zapoznał się z regulaminem i akceptuje jego warunki.

 

 

 

4.    Po złożeniu zamówienia do Kupującego zostaje przesłana e-mailem wiadomość, że zamówienie dotarło do Sklepu Internetowego.

 

 

 

5.    Przyjęcie przez Sklep Internetowy zamówienia jest potwierdzane drogą mailową przez pracownika sklepu w ciągu 24 godzin od jego złożenia na naszym formularzu „Potwierdzenie Zamówienia”. Formularz „Potwierdzenie Zamówienia” zawiera m.in.  następujące informacje: termin dostawy, formę płatności, koszty dostawy oraz informację o przewoźniku.

 

 

 

6.    W przypadku niejasności związanych z realizacją zamówienia pracownik sklepu przed wystawieniem „Potwierdzenia Zamówienia” kontaktuje się telefonicznie z Kupującym.

 

 

 

7.    W przypadku rezygnacji ze złożonego zamówienia prosimy o niezwłoczne powiadomienie naszej firmy o tym fakcie.

 

 

 

8.    Zastrzegamy sobie możliwość wstrzymania sprzedaży w przypadku wystąpienia czynników zewnętrznych uniemożliwiających kontynuowanie sprzedaży i realizowanie zamówień.

 

 

 

9.    Sprzedający nie odpowiada za niezrealizowanie zamówienia w przypadku gdy producent zaprzestał wytwarzania danego produktu lub zmienił jego parametry techniczne w taki sposób, że nie spełnia on wymagań Kupującego. Obu stronom przysługuje wtedy możliwość odstąpienia od umowy.

 

 

 

10.  Spółka Ronox s.c. zastrzega sobie prawo odrzucenia błędnie lub częściowo wypełnionych formularzy zamówienia. Podobnie, zamówienia będą odrzucane, jeśli we wskazanym czasie nie zostanie uiszczony przelew w należytej wysokości lub przesyłka nie zostanie odebrana od kuriera.

 

 

 

11.  Na każdy zamówiony towar wystawiany jest dokument sprzedaży (faktura VAT). W przypadku firm lub klientów instytucjonalnych niezbędne jest podanie numeru NIP.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warunki płatności

 

 

 

1.    Warunki płatności ustalane są z pracownikiem sklepu, który wpisuje je do naszego formularza „Potwierdzenie Zamówienia” i przesyła e-mailem do Kupującego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warunki dostawy 

 

 

 

1.    Termin i koszt dostawy podawane są każdorazowo na naszym druku „Potwierdzenie Zamówienia”, który jest wystawiany po złożeniu zamówienia i przesyłany e-mailem do Kupującego.

 

 

 

2.    Zastrzegamy sobie możliwość zmiany terminu dostawy, bądź dostawy częściowej wskutek wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu następstw związanych z opóźnieniem w dostawie.

 

 

 

  

 

Reklamacje 

 

 

 

1.    Reklamacje należy składać Sprzedającemu na piśmie.

 

 

 

2.    Zawiadomienie o reklamacji z powodu wady fizycznej towaru powinno wskazywać rodzaj wady oraz określać żądanie Kupującego. Ustosunkowanie się do zgłoszenia reklamacyjnego przez Ronox s.c. wynosi 14 dni.

 

 

 

3.    Termin załatwienia reklamacji (usunięcie wady, wymiana towaru na nowy) odbywa się w stosownym, możliwie najszybszym czasie.

 

 

 

4.    W przypadku uznania reklamacji dostarczenie reklamowanego towaru do naprawy lub wymiany jak i jego zwrot Kupującemu odbywa się na koszt Ronox s.c.

 

 

 

  

 

Odstąpienie od umowy, zwrot towaru 

 

 

 

1.    Kupujący ma prawo do zwrotu zakupionego towaru w ciągu 10 dni tylko w stanie nieużywanym i w oryginalnym opakowaniu. Towar zwracany przez Kupującego jest sprawdzany pod kątem uszkodzeń, zmian i przeróbek. W wyniku kontroli Sprzedający sporządza protokół określający stan towaru i jego opakowania.

 

 

 

2.    W przypadku decyzji o zwrocie zakupionego towaru z przyczyn leżących po stronie Kupującego (pomyłka, niedopasowanie do potrzeb itp.) prosimy o kontakt z naszym biurem celem ustalenia optymalnego sposobu zwrotu. Koszty zwrotu towaru obciążają przy tym Kupującego (dokonującego zwrotu).

 

 

 

3.    Faktura korygująca może być wystawiona dopiero po sporządzeniu protokołu który sporządzany jest w dniu zwrotu (dzień przyjęcia zwracanego towaru do magazynu Sprzedającego). Korekcie podlega tylko wartość towaru.

 

 

 

  

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 

 

 

Administratorem danych osobowych jest RONOX S.C., adres: ul. Wrocławska 39 C Domasław, 55-040 Kobierzyce, adres e-mail: info@ronox.pl tel.: 71 781 56 30. Dane będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), z uwagi na ciążący na nas obowiązek prawny związany z prowadzeniem ksiąg rachunkowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jakie może ponieść Administrator danych lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dane będą przetwarzane tylko przez okres, w którym Administrator będzie mieć ku temu podstawę prawną a więc przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy, gdy przestanie na Administratorze ciążyć obowiązek prawny, zobowiązujący Administratora do przetwarzania Państwa danych osobowych, a także, gdy ustanie możliwość dochodzenia roszczeń związanych z umową zawartą przez Sklep przez którąkolwiek ze stron. Dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców tj. przewoźnikom realizującym przesyłki na zlecenie Administratora, podmiotom świadczącym płatności elektroniczne, podmiotom świadczącym usługi wsparcia technicznego dla oprogramowania, w którym przetwarzane są dane osobowe. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższego celu.

 

 

 

 

 

Postanowienia końcowe 

 

 

 

1.    Wszelka korespondencja pomiędzy Sprzedającym a Kupującym powinna się odbywać w oparciu o dane adresowe umieszczone na stronie Sklepu Internetowego ronox.pl w zakładce Kontakt.

 

 

 

2.    W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

 

 

 

3.    Wszelkie spory strony postarają się rozwiązać polubownie. W przypadku, gdy nie ma możliwości na polubowne rozwiązanie sporu strony ustalają, że poddadzą je rozstrzygnięciu sądowi właściwemu miejscowo dla siedziby Sprzedającego.

 

   

 

 Wejście w życie i zmiany Regulaminu 

 

 

 

1.    Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu ronox.pl.

 

 

 

2.    Sklep ronox.pl zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu ronox.pl. Do umów zawartych przed zmianą regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia zamówienia przez Kupującego.

 

 

 

 

 

do góry

Nowości
Napisz do nas
Dane kontaktowe
1 opakowanie: 1 szt.
Cena netto
za opak.: 66.18 zł
Ilość opakowań:
1 opakowanie: 1 szt.
Cena netto
za opak.: 113.83 zł
Ilość opakowań:
1 opakowanie: 1 szt.
Cena netto
za opak.: 141.17 zł
Ilość opakowań:
1 opakowanie: 1 szt.
Cena netto
za opak.: 42.84 zł
Ilość opakowań:
1 opakowanie: 5 szt.
Cena netto
za opak.: 114.10 zł
Ilość opakowań:
1 opakowanie: 1 szt.
Cena netto
za opak.: 62.86 zł
Ilość opakowań:

Imię*:

Nazwisko*:

Adres e-mail*:

Telefon*:

Temat*:

Treść*:

* pola obowiązkowe

RONOX

ul. Wrocławska 39 C

Domasław k. Wrocławia

55-040 Kobierzyce

 

Tel.: 71∙781 56 30

Fax: 71∙781 56 33

E-mail: info[małpa]ronox.pl